و خواستیم تا بدیها و عیبهای پنهان آنها رو بهشان نشان بدهیم 
و شیطان گفت که از این گیاه بخورید تا جاودانه شوید 
و قسم خورد که من صلاح شما را می خواهم 
(و شیطان سگی هست در سیستم ما)
هر وقت سگ ببینی چه کار می کنی؟ 
گفت میگم و کلبهم باسطُُ ذراعیه بالوصید و چوب بر می دارم 
گفت میشینم 
گفت برای چوپان دست تکون میدم برای چوپان دست تکان بده