زیارتنامه اربعین را بخونید 

منم لطفا دعا کنید + خیلی زیاد کوتاهه! اینجوری میشید: 

:|