دختر جان! 

دختر جان! 

دختر جان! 

اولش سخته 

اما این به سختی ِ اون یکی نیست! 

این یکیو حداقل تا آخر اینجوری نکن!

# آوت! #هنگ!