اینجا را یک موجود دو پا می نویسد 
بهش انسان که هیییچ آدم هم نمی شود گفت 
اینجا را یک اضافی می نویسد
فقط اینکه به جای اینکه به آخری بگویند اضافی از آخر فهمیدند اولی اضافی است